Νικόλας Χαριστός

Χημικός PhD \ Προγραμματιστής

Βιογραφικό Σημείωμα

  

  

  

Nickolas Charistos

Chemist PhD \ Developer

Curriculum Vitae

 Enter 
Aπαιτείται το Shockwave Plugin
Shockwave Plugin is required
Contact: nicharis[at]chem.auth.gr